Klachtenregeling

Klachtenregeling

Inleiding
Kuiken Accountancy staat voor kwaliteit. Dat dragen we graag uit. Binnen onze organisatie doen we er alles aan om die kwaliteit te waarborgen. Waar gewerkt wordt, worden echter fouten gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen klacht
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.
Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u contact opnemen met de heer Kuiken (mocht het zijn functioneren betreffen, dan kunt u ook vragen naar mevrouw J. van den Berg).

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier dat u hier kunt downloaden; u kunt het ingevulde formulier daarna verzenden ter attentie van de heer K. Kuiken AA (ook hier: is de heer Kuiken zelf bij de kwestie betrokken, dan wordt u verzocht het formulier te zenden ter attentie van mevrouw J. van den Berg).

Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan één van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen; u ontvangt hiervan twee kopieën. We verzoeken u één exemplaar ondertekend te retourneren.

Verloop procedure
De gang van zaken is daarna als volgt: de heer Kuiken (c.q. mevrouw Van den Berg) zal uw klacht zo spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.
Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling
Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te voorkomen.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van Kuiken Accountancy

Hier kunt het klachtenformulier downloaden.

MKB Nieuws

Corona-virus

Naar aanleiding van het corona-virus heeft de overheid voor u als ondernemer een aantal financiële maatregelen bekendgemaakt.

Wij willen u hierover informeren. Hieronder hebben wij de op dit moment getroffen regelingen kort samengevat.

Gezien de uitzonderlijke situatie waarin ons land zich nu bevind, kunnen er dagelijks veranderingen optreden in de regelingen en voorwaarden.

 

 

 

Economische overheidsmaatregelen n.a.v. het corona-virus

 

Het kabinet heeft recent de volgende economische maatregelen getroffen voor ondernemers die getroffen zijn door het corona-virus.

Wij zetten onderstaand de belangrijkste maatregelen voor u uiteen :

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

 

Deze regeling voorziet in de tegemoetkoming van salariskosten voor ondernemingen. Voorwaarde is dat er een omzetdaling van minimaal 20% is opgetreden of verwacht. Bij het UWV kan voor een periode van maximaal 3 maanden een tegemoetkoming van maximaal 90% (bij 100% omzetdaling) van de salariskosten worden aangevraagd. Indien de omzetdaling 50% bedraagt, is de tegemoetkoming 50% x 90% = 45% van de salariskosten. Hierop zal dan een voorschot worden verstrekt van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Momenteel is de overheid nog bezig om het digitale portaal voor de aanvraag op te maken, dus de aanvraag kan nu nog niet worden ingediend.

 

Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers

 

Voor zelfstandige ondernemers, zoals eenmanszaken, ZZP- ‘ers en v.o.f., kan voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud worden aangevraagd bij de gemeente. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is geen sprake van vermogens- of partnertoets.

 

Versoepeling uitstel van betaling van belasting

 

Voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon-, en omzetbelasting kan eenvoudiger uitstel van betaling worden gevraagd. Verzuimboetes hoeven niet te worden betaald.

De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0%.   

Ook gemeenten zullen voor de gemeentelijke belastingen uitstel van betaling verlenen, u kunt hiertoe een verzoek bij uw gemeente indienen.

 

Uitstel van aflossing op lopende leningen

 

Ondernemingen die in de kern gezond zijn kunnen 6 maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Dit geld voor leningen bij ABN-Amro, ING, Rabobank, Volksbank, Trios Bank of BNG-bank. De rente op de lening dient wel te worden betaald.

Het is van toepassing op leningen tot  € 2.500.000.

Aanvraag dient bij de eigen financierverstrekker te geschieden.

 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten

 

De regels voor Borgstelling MKB-kredieten zijn per 16 maart 2020 versoepeld. Hiermee kunnen bedrijven onder gunstige voorwaarden financiering krijgen bij banken. De overheid staat meer garant, tot 75%, voor een mogelijk zekerheidstekort.

 

Compensatieregeling getroffen sectoren

 

Een aantal sectoren, zoals horeca, de culturele sector en de reisbranche, zijn bijzonder hard getroffen door de gezondheidsmaatregelen van de overheid. Als gevolg hiervan lopen bedrijven in deze sectoren veel inkomsten mis. Het kabinet komt daarom met een compensatiemaatregeling van € 4.000 voor de eerste nood voor deze bedrijven. Nadere berichtgeving hierover volgt nog van de overheid.

 

Voor de meest actuele informatie kunt u de bijgesloten link naar de website raadplegen.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

 

Voor vragen kunt u gerust contact met ons opnemen, ons kantoor is telefonisch bereikbaar en wij willen u graag ondersteunen.

 

Wij wensen veel sterkte en gezondheid toe.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ilse Kuiken en Bert van ‘t Veld