Home

Welkom bij Kuiken Accountancy

 

 

Dichtbij en betrokken, dat is waar Kuiken Accountancy voor staat.

Voor iedere ondernemer, groot of klein, een persoonlijk maatwerk.

Dat leveren wij met een kleinschalige organisatie, goed opgeleide

en betrokken medewerkers en een laagdrempelig cultuur. 

Neem een kijkje op onze website en ontdek onze organisatie.

Neem gerust contact met ons op, graag lichten wij in een persoonlijk

gesprek toe wat wij voor u kunnen betekenen.

 

 

Ilse M. Kuiken AA, Kees Kuiken, Bert van 't Veld, Jolande Schinkel en José van den Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKB Nieuws

Nieuwe privacy wetgeving - AVG

 

De nieuwe Privacywetgeving onder

de naam Algemene Verordening

Gegevensbescherming (of in het

kort: AVG) treedt op 25 mei 2018 in

werking. Een belangrijke consequentie

hiervan is, dat iedere organisatie

die regelmatig persoonsgegevens

verwerkt, passende organisatorische

en technische maatregelen dient te

treffen om deze persoonsgegevens

te beschermen.

 

Door de snelle technologische ontwikkelingen

zijn er veel veranderingen in

de economie en het maatschappelijk

leven, die een krachtig en meer coherent

kader voor gegevensbescherming

vereisen. Ook dienen de strengere

regels volgens de Europese wetgever

gesteund te worden door strenge

handhaving, om zo het vertrouwen

te waarborgen dat nodig is voor de

ontwikkeling van de interne markt.

 

Wettelijke uitgangspunten

In het kader van ons huidige

algemene privacyregime gelden, kort

samengevat, de volgende uniforme

principes:

1. Wettelijke grondslag: verwerkingen

van persoonsgegevens mogen

alleen plaatsvinden wanneer

daarvoor a) ondubbelzinnige

toestemming door betrokkene is

verleend, dan wel b) noodzakelijk

zijn voor een aantal limitatief

opgesomde belangen (waaronder

de zeer open norm “gerechtvaardigd

belang”).

2. Doelbinding: persoonsgegevens

mogen enkel verwerkt worden voor

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde

doeleinden en niet

zomaar voor andere doeleinden.

3. Dataminimalisatie: er mogen niet

meer persoonsgegevens verwerkt

worden dan noodzakelijk.

4. Passende beveiliging: verwerkers

van persoonsgegevens dienen

passende technische en organisatorische

maatregelen te nemen om

de verwerking te beveiligen.

 

Veranderingen op komst

Hoewel er voor de betrokkenen,

van wie persoonsgegevens worden

verwerkt, naast het geïntroduceerde

‘recht op dataportabiliteit’ en het

‘recht op vergetelheid’ hier en daar

wat extra waarborgen zijn geformuleerd,

zijn de meeste wijzigingen

voelbaar aan de kant van diegenen

die persoonsgegevens verwerken

en dit geldt dus met name voor de

meeste bedrijven (van klein tot groot)

maar ook voor andere organisaties,

verenigingen, etc.